SHIH-TZU KLUB ČR‚ z.s.

Výstavní tituly od 1.1.2015

Základy anatomie psa

Zápis ČMKU, dne 16. 7. 2015

Návrh Bc. V. Tiché: formulář pro NVP a MVP Hlášení o průběhu výstavy doplnit o: - dodržení rozhodčích oproti propozicím pokud byli změněni, uvést důvod - počty jedinců, které rozhodčí posuzovali - Protokol z namátkové kontroly identity bude přílohou k hlášení

Hlášení je povinné pro NV a MV, doplnit do pověření 2016. Výstavní komise připraví jednotný formulář, po schválení P ČMKU bude rozeslán pořadatelům s okamžitou platností

Schváleno jednomyslně

 

02.07. 2015  Protest klubů zastřešujících tibetská plemena proti změně země původu Tibetu a garanta Velké Británie na Čínu – P ČMKU se s těmito názory ztotožňuje, odešle protest na FCI.

 

Zápis ČMKU, dne 04. 06. 2015

Návrh na věcnou úpravu Řádu pro udělování titulu Český šampion, bod 4): Pokud získá na výstavě CAC ČR jedinec, který už má potvrzený titul Český šampion, přizná se CAC jedinci ve stejné třídě, který obdržel Res. CAC může jedinec posouzený ve stejné třídě, který obdržel Res. CAC, využít tento Res. CAC při žádosti o titul Český šampion. Potvrzení titulu vítězného psa si ověří majitel jedince s Res. CAC na sekretariátu ČMKU nebo na internetových stránkách www.cmku.cz.

Schváleno jednomyslně

I. Nováková navrhuje doporučit pořadatelům MVP a NVP v r. 2015 provádět namátkovou kontrolu identity psů, doporučuje u min. 20 psů, o kontrole sepsat protokol, tzn. plemeno, jméno psa, identifikace (čip, tetování). Je nutné, aby výstava měla k dispozici čtečky čipů. Kontrolu může provádět hlavní rozhodčí. Pro další roky povinně - může být zapracováno do Výstavního řádu nebo do pověření k výstavám.

Schváleno jednomyslně

Návrh na věcnou úpravu Řádu pro udělování titulu Český grandšampion, bod 1): Pes/fena musí být držitelem titulu Český šampion krásy nebo Šampion ČMKU.

Schváleno jednomyslně

 

Zápis ČMKU, dne 24. 04. 2015

12) Změna do VŘ čl. 14 vystavovatel má tyto povinnosti, bod l) Hlasité povzbuzování psů zpoza kruhu (tzv. double-handling) je zakázáno. Je také zakázáno poutání pozornosti psů zpoza kruhu jakýmkoliv jiným způsobem (například používání píšťalek, hraček, krmiva, volání na psa apod.) a podávání pamlsků psovi ve výstavním kruhu. Porušení tohoto zákazu může mít za následek vyloučení psa z posuzování. P ČMKU znovu projednalo možnost této úpravy.

Návrh: Úpravu prozatím nezapracovat. Je v kompetenci rozhodčího korigovat pamlsky v kruhu, zejména při kontrole chrupu. Pro: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, M. Kašpar, I. Nováková, O. Vondrouš, Ing. P. Pletka Zdrželi se: J. Janda, J. Kudrnáčová

Návrh byl přijat.

Usnesení č. 3 – Zavedení povinnosti organizátorů mezinárodních a národních výstav psů uvést časový údaj pro posuzování jednotlivých plemen v kruzích. Usnesení nebylo časově specifikováno, návrh: platnost od 1. 7. 2015 Schváleno jednomyslně, návrh byl přijat. Návrh I. Novákové: doprogramovat časové rozdělení do Dogoffice

Schváleno jednomyslně

Oznámení ČMKU


Jak to bude s novými pet pasy?
TISKOVÁ  ZPRÁVA 13. 12. 2014

Razítko do psího pasu?

Naštěstí až do takových podrobností cestování psů, koček a fretek po EU neřeší ani nové nařízení upravující od 29. 12. 20014 pasy pro zájmová zvířata. Tato záležitost sice není přímo předmětem státního veterinárního dozoru, nicméně uvádíme některé změny, a co se od nich očekává.

Nové pasy, které budou soukromí veterinární lékaři vydávat od konce prosince pro zájmová zvířata, se kterými majitelé hodlají cestovat po EU, budou obsahovat prakticky stejné rubriky jako dosud. Hlavní změnou je však toto:

Došlo ke snížení počtu kolonek pro uvedení majitele ze tří na dvě, a majitel bude povinen údaje v pase, vyplněné veterinárním lékařem, stvrdit svým podpisem.

První strana s identifikací zvířete (tj. stránka s uvedeným číslem mikročipu nebo tetování) bude po vepsání údajů přelepena samolepící fólií, aby nebylo možné přepisovat nebo přelepovat identifikačního čísla zvířete. Tím se zamezí možné záměny identity zvířete a sníží se tak riziko podvodného jednání.

A ještě přibyly kolonky pro uvedení kontaktních údajů soukromého veterinárního lékaře, který pas vystavil.

Tyto úpravy samozřejmě pas o něco prodraží, o pár desetikorun, takže majitele zvířat to příliš nepostihne. EU se rozhodla vylepšit pasy nejen proto, aby se znesnadnilo falšování, ale měly by také poskytovat cestujícím větší komfort.

Takže pozor, od 29. 12. 2014 se vydávají jenom nové pasy. Je třeba ale dodat, že pasy vydané před tímto datem nepozbývají platnosti! Nejde o žádnou výměnu dokladů, kterou by musel každý majitel pejska, kočičky či fretky neprodleně provést.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.

01.04.2014 08:58: Upozornění


FCI přijalo z hlediska vystavovatelů příjemné opatření. Nadále nebude zasílat potvrzení čekatelství CACIB, ale majitelé úspěšných psů si je budou moci stáhnout a vytisknout ze stránek FCI. Vše najdete na www.fci.be v rubrice Results. Zařazeny jsou výstavy od roku 2009 a vše je celkem jednoduché a přehledné. K dispozici jsou tedy i výsledky výstav, z kterých FCI CACIB již potvrzovalo.

                                   Vladimíra Tichá

24.10.2012 14:53: Klub chovatelů málopočetných plemen psů


Na základě prověřených skutečností se Předsednictvo ČMKU na svém zasedání dne 18.10.2012 rozhodlo pozastavit chovatelský servis pro Klub chovatelů málopočetných plemen psů  v termínu 22.10.2012 – 31.12.2012 a dále pozastavit udělení pověření pro výstavy 2013.

Pozastavením chovatelského servisu se týká těchto úkonů:

- KCHMPP není v tomto období oprávněn vystavovat nové krycí listy.

- Ve výše uvedeném období nebudou pro KCHMPP vydávány průkazy původu. Přihlášky k zápisu štěňat budou deponovány na plemenné knize ČMKU.

- Chovatelé plemen, která mají zastřešení v jiných chovatelských klubech, mohou dokončit chovatelský servis očekávaných a narozených vrhů v jiných klubech pro příslušné plemeno za podmínek platných v těchto klubech.

- Štěňatům narozeným fenám, které byly nakryty do 22.10.2012, budou vydána tetovací (zápisová) čísla.

Důvodem k tomuto rozhodnutí jsou vážné nedostatky v konání Mimořádné valné hromady KCHMPP 16.1.2011 a v průběhu voleb do statutárních orgánů KCHMPP.

 

 

Tisková zpráva   21. 2. 2012

Vzteklina stále „hrozí“ (mimo ČR)

V uplynulém týdnu se sešli v Dolnom Kubíně (SR) zástupci státních veterinárních správ ČR, Slovenska, Polska a soukromých veterinárních lékařů na konferenci věnované tlumení vztekliny.

Česká republika je prostá vztekliny, poslední výskyt u lišek byl zaznamenán v roce 2002 a od roku 2004 jsme byli uznáni Mezinárodním úřadem pro nákazy zvířat (OIE) za zemi prostou. Stálo to velké úsilí, kdy se plošně vakcinovaly populace volně žijících zvířat, zejména lišek. Vakcinace probíhala 20 let od jara roku 1989 do podzimu roku 2009 a do terénu bylo za toto území rozmístěno 32,5 miliónů dávek vakcíny. Situaci stále monitorujeme a v roce 2011 bylo na vzteklinu s negativním výsledkem vyšetřeno 3 416 lišek.

Stejně jsou na tom se vzteklinou u zvířat naši sousedé v Německu, Rakousku a na Slovensku. V Polsku je situace horší, zde stále vakcinují a vzteklina se zde vyskytuje a to dokonce i u skotu, ovcí a koz. Obdobná situace jako v Polsku je i na Ukrajině a proto slovenští kolegové vakcinují v pásmu podél hranic s těmito zeměmi. V oblasti okolo českých hranic v tuto chvíli bezprostřední nebezpečí nehrozí. Výskyt zjistili v roce 2011 nejblíže ve vzdálenosti 150 km od českých hranic. Abychom byli dostatečné informování, máme s polskými veterináři dohodu, že nám měsíčně hlásí výskyt vztekliny. Pokud by se vzteklina přiblížila k českým hranicím, jsme připraveni po projednání s Ministerstvem zemědělství vakcinovat v rizikových oblastech, např. oblast Beskyd a koordinovat vakcinaci se slovenskými kolegy.

Jak je patrné, v Česku se vztekliny bát nemusíme, nicméně se vzteklinou musejí na svých cestách počítat zejména cestující se psy, povinná vakcinace je oprávněná. A je dobré, aby se nechal očkovat i cestovatel, pouští-li se na taková místa jako je Asie, Indie, Jižní Amerika, jižní Afrika, severní Afrika, ale i Egypt či Turecko, Balkán nebo Ukrajina. A nebezpečí vztekliny nehrozí pouze od psů, malých šelem, ale třeba i od opic, koní, netopýrů a hlodavců. Nebezpečí hrozí při každém poranění neznámým zvířetem v této oblasti, protože k vylučování viru dochází slinami již 3 – 4 dny před projevem klinických příznaků. A protože vzteklina je po propuknutí neléčitelné onemocnění končící vždy smrtí, je zde na místě velká obezřetnost.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS